NVP Geschiedenis

 

Oprichting van de NVP in 1961

De Nederlandse vereniging voor Parasitologie (NVP) werd opgericht op 2 juni 1961 te Leiden. Aanleiding voor de oprichting was een brief die Dr. Jaap Jansen ontving van de International Federation of Parasitologists (later genaamd World Federation of Parasitologists) waarin werd meegedeeld dat verenigingen zich bij de Federatie konden aansluiten. De oprichtingsbijeenkomst werd gehouden op het Laboratorium voor Parasitologie aan het Rapenburg in Leiden. Tot eerste voorzitter werd Prof. P.H. van Thiel benoemd. Dr. J. Jansen werd secretaris en Dr. H.J. Over penningmeester. De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden op 29 september 1961 in het Instituut voor Veterinaire Virologie, 'Gildestein' in Utrecht. Naast het huishoudelijke gedeelte vond hier ook de eerste wetenschappelijke vergadering plaats met 6 sprekers.

 

Doelstelling van de NVP door de jaren heen

De NVP heeft door de jaren heen activiteiten gestimuleerd en ondersteund die het wetenschappelijk onderzoek aan parasieten bevorderen en die leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties.

 

Bestuur van de NVP

Het bestuur werd alle jaren gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In een aantal jaren werd het bestuur met 1 à 2 leden uitgebreid. Zie de tabel hieronder voor de namen van alle NVP bestuursleden.

 

Leden

Vanaf de oprichting is de NVP een beroepsvereniging geweest voor mensen die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek aan parasitaire infecties en voor mensen die in de dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties. Vlak na de oprichting in 1961 telde de vereniging aanvankelijk circa 40 leden. Tussen 1999 en 2001 lag het ledenaantal rond de 170. In de periode 2001-2005 groeide het aantal leden naar circa 250.

 

Contributie

De contributie van het NVP-lidmaatschap is altijd relatief laag geweest. Bij de oprichting in 1961 werd de contributie vastgesteld op ƒ 2,50 per jaar. In 1999/2000, vlak voor de overgang naar de euro was de contributie 35 gulden per jaar. Vanaf 2003 20 euro gevraagd en vanaf 30 euro. 

 

Wetenschappelijke vergaderingen

Een belangrijke doelstelling van de vereniging is altijd geweest het stimuleren van het contact tussen wetenschappers die onderzoek uitvoeren aan parasitaire infecties en van de uitwisseling van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Om dit te bereiken organiseerde de vereniging jaarlijks 2 wetenschappelijke vergaderingen (voorjaars- en najaarsvergadering). De eerste wetenschappelijke vergadering vond plaats op 29 september 1961 in Utrecht. In verschillende jaren zijn er wetenschappelijke vergaderingen (congressen) georganiseerd samen met zusterverenigingen uit België (Belgische Vereniging voor Parasitologie/Protozoölogie), Duitsland (Deutsche Gesellschaft für Parasitogie, DGP) en Engeland (British Society for Parasitology, BSP). Vanaf 2002 organiseerde de NVP één wetenschappelijke vergadering (in het voorjaar) en werd de najaarsmeeting georganiseerd door de werkgroep Klinische Parasitologie van de vereniging. In deze vergadering stonden de diagnostiek en behandeling van parasitaire infecties bij de mens centraal. Regelmatig werden subsidies verkregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) voor de organisatie van de wetenschappelijke vergaderingen.

 

SMBWO Parasitologie

De Stichting Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO) heeft sinds 1981 gefungeerd als koepelorganisatie voor postdoctorale opleidingen op medisch en medisch-biologisch gebied in Nederland en werd opgericht om de kwaliteit van deze opleidingen te bewaken. In 1996 werd de mogelijkhed geschapen om als parasitologisch onderzoeker de SMBWO kwalificatie te verwerven. De Commissie Toetsing en Beoordeling (CTB), bestaande uit Prof. Frans van Knapen, Prof. Bruno Gryseels en Prof. Lodewijk Tielens, heeft vanaf het begin de registratie en certificering van onderzoekers als ‘Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker in de Parasitologie’ via de stichting SMBWO begeleid en beoordeeld. In 2006 stonden er 19 onderzoekers geregistreerd.

 

Merial Award voor Parasitologie

In 1996 werd de introductie van een speciale prijs voor parasitologisch onderzoek geïnitieerd door de toenmalige voorzitter van de NVP, Prof. Albert Cornelissen, en Drs. Erik Pieke van Merial B.V (toen Merck, Sharpe en Dohme). Deze 'Merial Award for Parasitology', bestaande uit een certificaat en een geldbedrag van 2500 euro, is een competitieve prijs die jaarlijks werd uitgereikt aan een jonge onderzoeker uit de Benelux die een belangrijke wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de veterinaire of medische parasitologie.

 

Kwaliteitsborging parasitologische laboratorium diagnostiek: SPLD en SKML

Een belangrijk aandachtspunt van de NVP is altijd geweest de waarborging van de kwaliteit van de parasitologische laboratoriumdiagnostiek in Nederland. In 1980 werd door het bestuur de NVP de stichting ‘ Stichting Cursus Parasitologische Laboratorium Diagnostiek’ (SPLD) opgericht (Prof. Frans van Knapen, Dr. Jan Peter Verhave, Dr. Hans Sluiters, Prof. André Deelder, Dr. Theo Schetters), met als doel ‘het bevorderen van de parasitologische laboratoriumdiagnostiek en deze op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden’. De SPLD werd verantwoordelijk voor de organisatie van de externe kwaliteitsborging door middel van rondzendingen ‘microscopische parasitologische diagnostiek’. Tijdens de eerste jaren werden de  rondzendingen vanuit het RIVM verzorgd onder leiding van Prof. Frans van Knapen. Daarna werden deze activiteiten door de afdeling Medische Parasitologie van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen overgenomen en werd Dr. Jan Peter Verhave eerste verantwoordelijke voor deze rondzendingen. Dr. Jan Peter Verhave bleef tot 2005 de coördinator van deze rondzendingen. In de periode 1998-2002 namen tussen de 100 en 110 ziekenhuizen/laboratoria deel aan deze rondzendingen. De organisatie van de rondzendingen is in juli 2002 overgegaan van de SPLD naar de Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML) in oprichting. In het bijzonder Dr. Hans Sluiters heeft in deze overgang een actieve rol vervuld. Tevens was hij vanaf het allereerste begin sterk betrokken bij de feitelijke oprichting van de SKML, welke in juni 2004 officieel heeft plaatsgevonden.  De overgang naar de SKML is vooral organisatorisch van aard geweest en inhoudelijk vielen de rondzendingen altijd onder auspiciën van de NVP. De NVP is altijd via de sectie Parasitologie vertegenwoordigd geweest in de SKML. De eerste voorzitter van deze sectie, benoemd in 2002, was Dr. Lisette van Lieshout. Zij heeft een centrale rol vervuld in het opzetten van de sectie en het stroomlijnen van de organisatie van de rondzendingen binnen de SKML. In 2006 werd bij het vertrek van Dr. Jan Peter Verhave de coördinatie van de rondzendingen binnen de sectie Parasitologie van de SKML door Dr. Pieter Beckers overgenomen. In de periode 2003-2006 namen 90-95 ziekenhuizen/laboratoria deel aan de rondzendingen.
Naast het organiseren van rondzendingen heeft de SPLD het landelijke na- en bijscholingsonderwijs op het gebied van de medisch parasitologische laboratoriumdiagnostiek gestimuleerd. De feitelijke organisatie van de meeste nascholingscursussen gebeurde door lokale bureaus voor Post-Academisch Onderwijs en door instellingen voor Hoger Laboratorium Onderwijs. Sinds de oprichting van de SKML heeft het NVP-bestuur de coördinerende rol van het cursusaanbod min of meer overgenomen en cursussen die voldoen aan vastgestelde criteria werden door de NVP gecertificeerd.
Hoewel de taak van de rondzendingen van de stichting SPLD in 2002 is overgegaan naar de SKML bleef het stimuleren van de medische parasitologie in Nederland tot de kerntaak van de SPLD behoren. Via de stichting werden activiteiten gestimuleerd en gesubsidieerd die de verbetering van diagnostiek en therapie als doel hadden. Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse themasessies op de NVMM voorjaarsvergaderingen en de jaarlijkse SKML-deelnemersmiddag.

 

Werkgroep klinische parasitologie

Sinds de oprichting van de NVP zijn er verschillende werkgroepen geweest die zich bezig hebben gehouden met de  ontwikkelingen op het gebied van epidemiologie, diagnostiek en therapie van parasitaire infecties in Nederland. In 2001 werd de Werkgroep Klinische Parasitologie opgericht vanuit de NVMM werkgroepen West en Oost, waarbij Dr. Theo Mank een belangrijke rol heeft gespeeld. De werkgroep kwam verschillende malen per jaar bij elkaar. In eerste instantie waren er afzonderlijke bijeenkomsten van West en Oost, maar sinds 2005 weren gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Sinds 2003 organiseerde de werkgroep ieder najaar een landelijk mini-symposium met een specifiek thema. Deze bijeenkomst werd gesubsidieerd door de NVP/SPLD. Sinds 2010 is de werkgroep klinische parasitologie een van de drie werkgroepen in vernieuwde structuur van de commissies en werkgroepen binnen de vereniging 

 

Uitgave van het boek ‘Medische Parasitologie: handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek’

In het licht van de actieve rol van de NVP in de stimulering en coördinatie van de medische parasitologische diagnostiek in Nederland, heeft de NVP in 1988 de uitgave ondersteund van het boek ‘Medische Parasitologie: handleiding bij de laboratoriumdiagnostiek’. Dit boek kwam in gezamenlijkheid tot stand en werd geschreven door Dr. Ton Polderman,  Dr. Netty Rijpstra, Coby Blotkamp, Dr. Frans van Knapen, Prof. Jaap Laarman, Prof. Joep Meuwissen, Dr. Hans Sluiters, Dr. Jan Peter Verhave en drs. J. C. M. Wesseling. De eindredactie werd door Ton Polderman en Netty Rijpstra gevoerd. Het belang van de tot stand koming van dit boek was gelegen in het feit dat voor het eerst de medisch werkzame parasitologen in Nederland elkaar vonden in de methodieken die in het diagnostisch parasitologisch laboratorium gebruikt werden, Dit boek werd een standaardwerk voor de Nederlandse parasitologische laboratoriumdiagnostiek. In 1993 en 1998 is een tweede en derde druk verschenen bij uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum. In 2003 heeft het NVP bestuur (Prof. Lodewijk Tielens, Dr. Chris Janse) Dr. Ton Polderman benaderd voor de coördinatie van een geheel herziene uitgave van dit boek. In 2005 is de geheel herziene druk verschenen, (uitgeverij Syntax Media) die wederom tot stand kwam met de medewerking van een groot aantal deskundigen op het gebied van de medische parasitologie (Dr. P.J. A. Beckers; Dhr. E. A. T. Brienen; Prof. Dr. A.M. Deelder; Mw. G.J.M.M. Derks;  Dr. J.W.B. van der Giessen; Dr. T. van Gool; Drs. C.E. van Goor; Dr. C.J. Janse; Drs. T. Kortbeek; Dr. L. van Lieshout; Dr. Th.G. Mank; Dr. B. Pinelli; Dr. A.M. Polderman; Prof.dr. R.W. Sauerwein; Dr. H.D.F.H. Schallig; Dr. J.F. Sluiters; Prof. Dr. A.G. Tielens; Dr. J.P. Verhave; Dr. J.J. Verweij).

 

Website NVP

In het jaar 2000 heeft het NVP bestuur besloten voor het opzetten van een website van de vereniging. De eerste versie van de website, opgezet en ontwikkeld door Dr. Chris Janse in samenwerking met prof. Lodewijk Tielens, kwam in 2001 'online'. In 2004 werd de website uitgebreid met een (besloten) gedeelte dat specifiek gericht was op de organisatie van de kwaliteitsrondzendingen ‘Parasitologische laboratoriumdiagnostiek’. Daarnaast werd in 2005 een tweede website gerealiseerd  waarop informatie te vinden was over parasitaire infecties bij de mens en methoden van diagnostiek. Deze website kwam, onder leiding van Dr. Chris Janse en Dr. Lisette van Lieshout, tot stand door de bijdrage van een groot aantal deskundigen op het gebied van de medische parasitologie (Dr. P.J. A. Beckers; Ing. E. Brienen; Prof. Dr. A.M. Deelder; Ing. G.J.M.M. Derks;  Dr. J.W.B. van der Giessen; Dr. T. van Gool; Drs. C.E. van Goor; Dr. C.J. Janse; Drs. T. Kortbeek; Dr. L. van Lieshout; Dr. Th.G. Mank; Dr. B. Pinelli; Dr. A.M. Polderman; Prof.dr. R.W. Sauerwein; Dr. H.D.F.H. Schallig; Dr. J.F. Sluiters; Prof. Dr. A.G. Tielens; Dr. J.P. Verhave; Dr. J.J. Verweij).

In 2006 is besloten om de verenigings-website samen te voegen met de ‘medische parasitologie’ website. Deze geheel vernieuwde website kwam eind september 2007 ‘online’. De technische realisatie van de websites werd in eerste instantie uitgevoerd door Ing. Auke van Wigcheren, van de afdeling Parasitologie van het LUMC (Leiden) maar werd in 2003 uitbesteed aan het bedrijf StudioDrie. In 2011 werd door StudioDrie een 'upgrade' uitgevoerd voor een vernieuwing van de website.

 

50-jarig jubileum van de NVP in 2011

De vijftigste verjaardag van NVP werd gevierd in 2011 met een tweedaags jubileumcongres in de prachtige omgeving van Dalfsen. Onder het thema ‘Dutch Parasitology is looking ahead...' werden door een keur van internationale en nationale sprekers allerlei aspecten belicht van de parasitologie in het verleden, heden en de toekomst.

 

Tabel: Het NVP bestuur vanaf de oprichting in 1961
anno voorzitter secretaris penningmeester overige leden

1961

Prof. Dr. P.H. van Thiel Dr. J. Jansen Dr. H.J. Over  

1965

Prof. Dr. J.J. Laarman Dr. J. Jansen Dr. J.P. Overdulve  

1966

Prof. Dr. J.J. Laarman Dr. J. Jansen Dr. J.P. Overdulve  

1967

Prof. Dr. J.J. Laarman Dr. G. van Vliet Dr. J.P. Overdulve Prof. Dr. J.H.E.Th. Meuwissen

1972

Prof. Dr. E.J. Ruitenberg Dr. G. van Vliet Drs. H.C. Kuil  

1973

Prof. Dr. E.J. Ruitenberg Mw. Dr. E. A. Meuleman Drs. H.C. Kuil  

1976

Prof. Dr. H.j. van der Kaay Mw. Dr. E.A. Meuleman Drs. H.C. Kuil Functie vervallen

1977

Prof. Dr. H.J. van der Kaay Mw. Dr. E.A. Meuleman Dr. J.P. Verhave  

1978

Prof. Dr. H.J. van der Kaay Prof. Dr. F. van Knapen Dr. J.P. Verhave  

1982

Dr. J. Jansen Prof. Dr. F. van Knapen Dr. J.P. Verhave  

1983

Dr. J. Jansen Prof. Dr. F. van Knapen Dr. A.N. Vermeulen  

1984

Dr. J. Jansen Dr. F.H.M. Borgsteede Dr. A.N. Vermeulen  

1988

Prof. Dr. A.M. Deelder Dr. F.H.M. Borgsteede Dr. A.N. Vermeulen  

1989

Prof. Dr. A.M. Deelder Dr. F.H.M. Borgsteede Prof. T.P.M Schetters  

1990

Prof. Dr. A.M. Deelder Dr. W.M.C. Eling Prof. T.P.M Schetters  

1994

Prof. Dr. A.W.C.A. Cornelisse Dr. W.M.C. Eling Prof. T.P.M Schetters  

1995

Prof. Dr. A.W.C.A. Cornelisse Dr. W.M.C. Eling Dr. J.P. Rotmans  

1996

Prof. Dr. A.W.C.A. Cornelisse Dr. J.F. Sluiters Dr. J.P. Rotmans  

2000

Prof. Dr. A.G.M. Tielens Dr. J.F. Sluiters Dr. J.P. Rotmans  

2001

Prof. Dr. A.G.M. Tielens Dr. J.F. Sluiters Dr. C.J. Janse  

2002

Prof. Dr. A.G.M. Tielens Dr. H.D.F.H. Schallig Dr. C.J. Janse

Dr. Th. Mank

Dr. L. van Lieshout

2005

Prof. Dr. R.W. Sauerwein Dr. H.D.F.H. Schallig Dr. C.J. Janse

Dr. Th. Mank

Dr. L. van Lieshout

2006

Prof. Dr. R.W. Sauerwein Dr. H.D.F.H. Schallig Dr. C. Kocken

Dr. Th. Mank

Dr. L. van Lieshout

2007

Prof. Dr. R.W. Sauerwein Dr. H.D.F.H. Schallig Dr. C. Kocken

Dr. Th. Mank

Dr. P.J. A. Beckers

2008

Prof. Dr. R.W. Sauerwein Dr. J.J. Verweij  Dr. C. Kocken

Dr. P.J. A. Beckers

Dr. J.W.B. van der Giessen

 50 jaar nvp

2011

Dr. J.W.B. van der Giessen  Dr. J.J. Verweij   Dr. R. Hermsen Dr. D.C.K. van Doorn 

Dr. J. van Hellemond

2014 Prof. Dr. Maria Yazdanbaksh Dr. Petra Mens Dr. R. Hermsen Dr. D.C.K. van Doorn 

Dr. J. van Hellemond

anno voorzitter secretaris penningmeester overige leden
Tekstgrote:  kleiner -  groter  Pagina-navigatie:  Naar boven